Rettar

Alle rettar til http://viiverden5-7.cappelendamm.no (både heilskapen og delane) blir forvalta av Cappelen Damm AS. Utnyttinga og bruken av stoffet (illustrasjonar, tekst, fotografiar mv.) er blant anna regulerte av åndsverklova og marknadsføringslova.

Utskrifter og mangfaldiggjering av utskrifter kan skje i samsvar med generelle avtalar om kopiering inngått med Kopinor. Elektronisk (digital) kopiering som ikkje er heimla i lov eller avtale, er forbode.

Bruk eller utnytting som ikkje er i samsvar med nemde bestemmingar, må klarerast med Cappelen Damm. Dei som brukar stoffet på annan måte, vil kunne bli melde og/eller kravd erstatning frå.